Základní škola a mateřská škola Chodov,
Praha 4, Květnového vítězství 57

     Vnitřní řád školní jídelny

 1. Školní stravování se řídí obecně platnými právními předpisy a hygienickými normami, vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb. Dále se školní stravování řídí výživovými normami, vybraným normativem na stravné a spotřebním košem.
 2. Dle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou žáci rozděleni do věkových skupin:
  7 – 10let (Kč 39), 11 – 14let (Kč 41), 15 a více let (Kč 45)
  V
  ěkem žáka se rozumí věk, kterého dosáhne v průběhu školního roku (období školní roku se počítá od 1. 9. do 31. 8.)
 3. Zaměstnanci školy mají nárok na oběd dle vyhlášky 84/2005 Sb., pokud jsou přítomni alespoň 3 hodiny na pracovišti. Nemají nárok na dotovaný oběd,  pokud jsou v pracovní neschopnosti, čerpají OČR, řádnou dovolenou, neplacené volno, jsou vysláni na služební cestu a při všech příležitostech, kdy nejsou přítomni na pracovišti, nebo odpracují dobu kratší než je určeno v úvodní větě tohoto ustanovení.
 4. Přihlášení strávníka se provádí v kanceláři ŠJ – vyplněním přihlášky (podpis zákonného zástupce) a zakoupením bezkontaktního čipu (zálohová platba Kč 150). Strávník je poté přihlášen po celou dobu školní docházky.
 5. Zapomene-li strávník čip, dostane v kanceláři ŠJ náhradní kartu na odběr objednaného jídla, a to maximálně třikrát za sebou.
 6. Při ztrátě nebo poškození čipu je strávník povinen tuto skutečnost nahlásit hospodářce ŠJ a zakoupit si čip nový. V případě nalezení ztraceného čipu se za čip částka nevrací, ale je možnost si čip uschovat a následně použít při případné ztrátě nového čipu (čip je registrován na jednoho strávníka, při odhlášení dítěte ze stravování se strávníkům platba za 1 čip vrací).
 7. Úhrada obědů musí být provedena nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci. Úhrada je možná způsobem: bankovním převodem, inkasním příkazem. Na začátku školního roku (září) všichni strávníci (bez rozdílu způsobu úhrady) zaplatí zálohu na stravné ve výši 22 pracovních dnů x cena za oběd. Možnosti platby:Úhrada souhlasem s inkasem:
  na svém účtu zřídit povolení inkasa (na základě formuláře, který obdržíte v kanceláři ŠJ). Jídelna si pak provádí strhávání aktuálních plateb automaticky, do 7. dne v měsíci. Úhrada převodem (trvalý příkaz):
   – zadat příkaz (do 7. dne v měsíci) od září do června školního roku. U všech plateb je nutno uvést VS (variabilní symbol je přidělen ŠJ) strávníka. Bez uvedení VS není možno platbu identifikovat!
  Vyúčtování se provádí v červenci (vyúčtování lze provést i v lednu na písemnou žádost), případné přeplatky budou vráceny na váš účet.
  Číslo účtu ŠJ: 107-6400190277/0100,  VS: číslo přidělené při přihlášení ke školnímu stravování. Při změně bankovního účtu během školního roku, je nutné písemně nebo e-mailem tuto skutečnost nahlásit ve školní jídelně. 
 8. V případě nezaplacení v řádném termínu nebudou dlužným strávníkům obědy vydány.
 9. Nezaplacené obědy neznamenají odhlášené.
 10. Možnost výběru je ze tří jídel, s výjimkou pondělí a pátku (dvě hlavní jídla). Z provozních důvodů a se souhlasem ředitele školy může být výběr dočasně omezen.
 11. Výběr lze provádět nejdříve na pátý pracovní den po dni objednávky. Terminál na objednávky jídel je strávníkům přístupný od 9.40 do 9.55 hodin ve školní jídelně a dále v době výdeje obědů, k dispozici je také objednávkový systém prostřednictvím internetu (přihlašovací kódy lze vyzvednout ve ŠJ). Po navolení doporučujeme si nechat zaslat potvrzení na váš e-mail. Jídelníček je vystaven ve školní jídelně, na vývěsce u hlavního vchodu a na webových stránkách školy.
 12. V případě, že počet objednávek je menší než 10 porcí, není z ekonomického hlediska možno toto jídlo připravit. Strávníci budou upozorněni prostřednictvím aktuálního jídelníčku vyvěšeného v jídelně, ve sborovně, v informační vývěsce na hlavní budově a na internetových stránkách školy. Za zrušené jídlo bude automaticky nastavena volba č. 1, pokud s touto volbou nesouhlasíte, je nutné přeobjednání provést nejpozději den předem do 7.55 u hospodářky školní jídelny osobně nebo telefonicky.
 13. Obědy se vydávají od 11.45 do 14.00 hodin pouze za přítomnosti pedagogického dozoru. Žáci vyčkají na příchod dozoru před vchodem do školní jídelny, bez přítomnosti pedagogického dozoru pracovnice ŠJ nezahájí výdej obědů.
 14. Dítě má nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole § 119, § 122. První den nemoci dítěte bude jídlo vydáno zákonnému zástupci (nemocný žák do školní jídelny nevstupuje z hygienických důvodů) do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.15 hodin. Tuto dobu je z hygienických důvodů nutno dodržovat. Takto vydaný oběd je určený k okamžité spotřebě. Další dny nemoci je nutné odhlásit.
 15. Po dohodě se zákonnými zástupci, může školní jídelna nabídnout individuální stravování.
 16. Odhlašování obědů je možno provádět nejpozději do 7.30 hodin odhlašovaného dne – telefonicky na čísle 222 363 685 (i mimo pracovní dobu – záznamník), odhlašovat lze i pomocí internetu, ale to nejpozději do 24.00 hodin předešlého dne. Při akcích pořádaných školou, které přesahují výdej obědů, odhlašují hromadně učitelé nejpozději týden před konáním akce.
 17. Na základě rozhodnutí ředitele školy lze poskytnout stravování za úhradu oběda v době školních prázdnin při přihlášení minimálního počtu žáků stanovené ředitelem.
 18. Při ukončení školní docházky nebo stravování ve školní jídelně je povinností žáka (zákonného zástupce) si obědy včas odhlásit a zrušit.
 19. Z jídelny je zakázáno vynášet nádobí a příbory.
 20. Vydaná strava musí být bezprostředně spotřebována po výdeji ve školní jídelně. Ovoce a další přílohy jsou strávníci povinni sníst v jídelně. V případě dětí ze školní družiny lze toto opatření upravit po dohodě s vychovatelkou na její zodpovědnost.
 21. Strávníci se musí chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly pro stolování. Při nedodržení těchto požadavků může být strávník vyloučen ze školního stravování.
 22. Dojde-li k úrazu ve ŠJ, ohlásí strávník tuto událost dohlížejícímu pracovníkovi nebo zaměstnanci ŠJ.
 23. Vstup do školní jídelny je pouze po přezutí. V době výdeje a po ukončení výdeje zajišťuje úklid a čistotu jídelny pověřená osoba školou.
 24. Jakékoli dotazy, připomínky či stížnosti vyřizuje hospodářka školní jídelny.

 

V Praze 1. 9. 2022

Účinnost od 1. 9. 2022

Zpracovala: Lenka Víchová                                                             RNDr. Jan Hovorka

vedoucí školní jídelny                                                                              ředitel školy

Provozní řád je dostupný na webových stránkách školy a v kanceláři školní jídelny